Sikkerhedspolitik for Roskilde Sejlklub

I Roskilde Sejlklub kommer sejlernes sikkerhed forud for alt andet, når der afvikles sejladsaktiviteter. Klubben ønsker at skabe størst mulig tryghed for alle, der færdes på sejlklubbens område, tilhørende jollerampe samt på vandet både lokalt, på fælles ture og i forbindelse med stævner. Der skal altid tages hensyn til sikkerhed i forhold til vejr og sø.

Uddannelse i sikkerhed skal indgå som en del af klubbens undervisning af både børn og voksne.

Alle sejlere skal kunne svømme og bære godkendt rednings- eller svømmevest i sejlklubbens både. Juniorer skal derudover altid bære godkendte rednings- eller svømmeveste, når de færdes på jollerampe og broer.

Sikkerhedspolitikken udarbejdes af Roskilde Sejlklubs bestyrelse, der kommunikerer den ud til alle, der organiserer aktiviteter indenfor træning, uddannelse og kapsejlads, samt til alle brugere af klubbens både.

Alle, der som ansvarlige, udfører opgaver i forbindelse med uddannelse, træning og kapsejlads, skal være bekendt med sikkerhedspolitikken. Den skal kommunikeres synligt, instruktivt og forståeligt for målgruppen. Der lægges særlig vægt på en klar ansvarsfordeling, så der aldrig er tvivl om, hvem der skal træffe beslutninger omkring sikkerheden og handle i tilfælde af uheld.

Uddannelse og træning

For at sikre kendskabet til de regler, nødprocedurer og vejledninger, der gælder for aktiviteter og brug af både, skal de ansvarlige instrueres i praktisk efterlevelse af disse. Hvor det er passende, kræves det, at de pågældende bekræfter med deres underskrift, at de har læst og forstået disse regler.

Uddannelse i førstehjælp

Alle, der leder aktiviteter for ungdomssejlere, skal have gennemgået et kursus i førstehjælp omfattende livreddende førstehjælp og hjertestop, af mindst 6 timers varighed. Uddannelsen skal opfriskes mindst hvert 3. år. Instruktører på sejlerskolen tilbydes samme uddannelse i førstehjælp.

Både og udstyr

Alle joller og kølbåde skal være udstyret med opdriftsmidler.

Kølbåde og følgebåde skal være udstyret med anker, line, mobiltelefon og håndholdte vhf-radioer samt værktøjskasse.

På land skal der være nødhjælpskasse, redningskrans og vhf.

Joller:

Før man sejler ud skal det kontrolleres, at jollen er i forsvarlig stand og rigget korrekt til, at mastesikringen er sat på, og at opdriftsmidler samt  øse forefindes. Det skal desuden kontrolleres, at bundproppen er sat helt i på joller, der har bundprop.

Sejladsområde

Ved flere sejlbåde på vandet sejler juniorerne med følgebåd. Bådene skal holde sammen og undgå for stor spredning.

Jollesejlere (juniorer) må uden ledsagebåd færdes på et et aftalt område ca. 1000 meter fra havn, hvis vejret tillader det, og hvis minimum 3 joller er på vandet samtidig, samt at alle sejlere under 18 år har fået lov af både forældre og den daglige træner.

Ved dag/aften udlån af klubbåde er sejlområdet begrænset til Inderbredningen, Kattinge Vig og Yderbredningen mod øst afgrænset af Færgegabet ved Gershøj og mod nord af Skovrenden.

Juniorafdelingens sejlads med SUP boards foregår som udgangspunkt under opsyn i et lukket lavtvandet område i inderhavnen. Hvis SUP boards sejler uden for dette område, skal der være en følgebåd med.

Følgebåde og adgang hertil

På alle træningsaftner eller -dage  skal der være en følgebåd til rådighed. Den træningsansvarlige skal sikre sig adgang til brændstof og nøgler til båden, så den kan komme på vandet i tilfælde af uheld.

Vejrforhold

Al sejlads gennemføres under hensyn til vejr, vind, vandtemperatur og de sejlendes kompetencer og erfaring. Den træningsansvarlige (juniortræning) /instruktøren (sejlerskole) /skipperen (øvrige) afgør, om bådene kan komme på vandet.

Påklædning

Påklædning skal altid tilpasses årstid, vejrforhold og opholdstid på vandet. Instruktøren kan stille krav til sejlerens påklædning og bede en sejler om ikke at tage på vandet grundet manglende/utilstrækkelig beklædning.

Sejlere, som vil sejle vintersejlads eller begynde tidligt på sæsonen (d.v.s. før standerophejsning), skal have tørdragt og forsvarligt tøj på, f.eks. handsker og hue. Påklædningen skal være passende til  årstiden. Ved jollesejlads om vinteren (når vandtemperaturen er under 10 grader) er tørdragt påkrævet.

Brovagter skal bære sikkerhedsveste, så vagterne er synlige og tydelige.

Procedure ved uheld eller kæntring

Ved kæntring skal man altid blive ved jollen! Svøm aldrig væk fra jollen – kald evt. på din træner.

Hvis en følgebåd skal assistere en sejler i vandet, skal følgebådens fører sikre, at der ikke er risiko for, at følgebådens skrue kan ramme sejleren.

Beredskabsplan

I tilfælde af uheld skal den ansvarlige iværksætte de nødvendige tiltag til at redde liv og materiel.

Klubaktiviteter

Kalender

Kontakt

 • Formand
  Normann Sloth
  20 18 87 35
  klub@rosejl.dk

 • Næstformand:

  Henning Enemark
  22 25 35 31
  henemark@yahoo.dk